Lynettens Vindkraft I/S

 

Referat fra Interessentskabsmødet den 24. marts 2004.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Ledelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af:
   - Revideret regnskab for 2003
   - Driftsbudget for 2004
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af ledelse
  7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Referat.

Formanden, Annette W. Floor, bød velkommen til I/S mødet og konstaterede, at det dårlige vindår havde karakteriseret 2003, men at alt ellers gik stille og roligt, således at ledelsen kun havde holdt møder i forbindelse med fremvisning af møllerne i juni og kort forud for I/S mødet. Øvrige forhold havde kunnet klares pr. korrespondance. Hun præsenterede herefter ledelsesgruppen, herunder specielt at Kim Frederiksen var ansat til at varetage bogholderiet.

ad 1. Valg af dirigent:

Hans Christian Sørensen blev valgt. Han konstaterede, at interessentskabsmødet var indvarslet korrekt, og at der var 16 stemmeberettigede deltagere tilstede samt modtaget 2 fuldmagter.

ad 2. Valg af referent og stemmetællere:

Kasper blev valgt som referent.

ad 3. Ledelsens beretning:

Annette indledte beretningen, hvorefter den øvrige ledelse fortalte om deres respektive ansvarsområder.

Kim fortalte om den nye procedure for udbetaling af udbytte, som har medført en forenkling af det administrative arbejde for ham

Stefan redegjorde for baggrunden for hensættelser. Jens Anker fortalte i den forbindelse, at det ved Avedøre Vindkraft ville koste mil. kr. for udskiftning af en gearkasse. Dette er mere, end hvis vi skulle skifte, og det skyldes, at Bonus ikke kan anbefale det oprindelige fabrikat til en udskiftning. Kim orienterede om, at de hensatte midler dels står i obligationer og dels på højt forrentede bankkonti. På opfordring fra en af andelshaverne, vil Kim kigge kontoerne igennem med henblik på evt. at flytte en del af hensættelserne til bedre forrentede obligationer

Jørn orienterede om, at kun en enkelt andelshaver "var ukendt" i forbindelse med udsendelsen af nyhedsbrevet, hvorfor vi havde været nødsaget til at gå til Folkeregisteret for at få oplysninger. Omkostningen hertil er 52 kr. som fratrækkes udbetalingen. De øvrige flytninger var meldt ved returnering "med ny adresse" fra postvæsnet. På nuværende tidspunkt er vi 909 andelshavere i lauget og 40 på ventelisten.

Jens Anker fortalte, at der kun havde været meget få problemer med møllerne, men at han havde underet sig over, at vi lå under "forventet i henhold til vindstatistikken", hvilket var anderledes end tidligere år. Han havde derfor undersøgt forholdene lidt mere, og nået frem til den konklusion, at vinden ikke havde blæst så meget fra øst, som tidligere år. I januar 2004 var vi tilbage til "det normale" billede, hvorfor han måtte konstatere, at det ikke var møllerne, der var noget i vejen med.

Der henvises i øvrigt til den udsendte beretning.

Der blev spurgt til koncessionens varighed. Svar: 22 år fra start.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

ad 4. Fremlæggelse af regnskab for 2003 og budget for 2004:

Kim gennemgik regnskabet.

Der blev spurgt til, om vi havde haft flere tilbud inde ved forsikring, hvilket blev bekræftet. Ledelsen gav tilkende, at man mente, at vi havde en billig forsikring i forhold til andre laug.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kim gennemgik herefter budgettet for 2004.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

ad 5. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

ad 6. Valg af ledelse:

To medlemmer af ledelsen Stefan og Jørn var på valg og genopstillede. Birgit Degnbol og Kasper Krog genopstillede som suppleanter.

Alle blev valgt uden modkandidater.

ad 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant:

Erik Brandt (revisor) og Hans Christian Fink (revisorsuppleant) indvilgede i at genopstille.

Begge blev genvalgt.

ad 8. Eventuelt:

Hans Christian Fink takkede ledelsen for et godt arbejde.

Hans Chr. orienterede herefter om de politiske forhandler, der for tiden foregår på Christiansborg.

Interessentskabsmødet sluttede kl. 21, og dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.

Referenter     Dirigent
dato: 30. marts 2004     dato: 30. marts 2004
Kasper Krog     Hans Chr. Sørensen

Vor hjemmeside på Internettet www.emu-consult.dk/lynetten indeholder nyhedsbreve, referater og løbende opdatering af produktionen.

Vi holder som sædvanlig åbent hus i møllerne den 3. søndag i juni, dvs.

Søndag den 20. juni 2004 kl. 14-16